คณะกรรมการ กศน.ตำบล

นายสุรชัย  พรหมประกาย
ประธานกรรมการ
นางจงกล  มูลโคตร
ครู กศน.ตำบล
นางสาววนิดา  โสภา
ครู ศรช.
นางสาวสรารัตน์  วราธนกิจ
อาสาสมัคร กศน.
นางฐิติมา  หอมสมบัติ
ผู้แทนองค์กรนักศึกษา
นางบุนคำ  กงตา
ผู้แทนองค์กรนักศึกษา
นางแดง  เผชิญเชื้อ
กรรมการ
นางฉลาด  พลค้อ
กรรมการ
นายสมชาย  หนุ่มชัยภูมิ
กรรมการ
นางรัตนา  มาตย์แพง
กรรมการ
นางพัชราภรณ์  อนนตะชัย
กรรมการ
นางประกายแก้ว  ใสส่อง
กรรมการ
นางไพจิตร  วงค์วันดี
กรรมการ
นายสมปรารถ  ไกยสิทธิ์
กรรมการ
นางสุภาพร  พงษ์ประเทศ
กรรมการ
นางทองปาน  หอมจัด
กรรมการ
นางวิณร์  นามประภา
กรรมการ
นางกนกพร  ไชยอากร
กรรมการ
นางสาวชวัลลักษณ์  แซ่ย่อง
กรรมการ
นายอภิสิทธิ์  ณรงค์กิจพานิช
กรรมการ
นางเมตตา  วิเศษสุนทร
กรรมการ
นางนวนศรี  ยอดบุญฤทธิ์
กรรมการ
นางบุหงา  หลาบเงิน
กรรมการ
นางไสว  ชูรัตน์
กรรมการ
นางสงวนศรี  พันแสน
กรรมการ
                                       
                                       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น