บุคลากร             
                                              
ทำเนียบบุคลากร
กศน.ตำบลในเมือง
นางหงษา  ปักสังคะเนย์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม
  

                                           

                                     
นางจงกล  มูลโคตร
ครู กศน.ตำบลในเมือง
นางสาวถนอมจิต  ศรีกงพาน
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน                                      
  

นางสาววนิดา  โสภา
ครู ศรช.                                

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น